Claudius koret
Efter generalforsamlingen 25. september 2017 er bestyrelsen:
Lene A., formand
Judith, kasserer
Charlotte
Julie
Maya
Sofie, suppleant
Elisabeth, suppleant

Referat af ordinær generalforsamling i Claudius Koret  25 september 2017 i Mariendalskirken.

 

 

1. Valg af ordstyrer. Ole Hansen blev valgt til ordstyrer med applaus, og Ole konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt.

 

2. Valg af referent.          .

           Charlotte Kamp refererede generalforsamlingen

 

3. Formandens beretning.

Lene (formand) nævnte de aktiviteter, der har været i det forgangne år, og fremhævede, at vi har haft et rigtig godt år, hvor Gustavo som korleder har givet os nye og gode udfordringer.

           Sigurd spurgte, om der er interesse for at holde koncerter på andre plejehjem end Østervang.      

           Lene svarede, at vi kan tage det op, hvis der kommer en forespørgsel, hvorefter vi vil

           vurdere, om såvel tidspunkt som evt. honorar passer.

 

           Beretningen blev godkendt.           

      

   

     4.   Fremlæggelse af revideret regnskab.

           Judith fremlagde regnskabet, som er revideret af Freddy (revisor). 

 

           Regnskabet blev godkendt.

 

 

5. Endelig fastsættelse af kontingent.

 

           Gældende kontingent fastholdes.

 

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

 

           Ingen forslag.

 

 

7. Indkomne forslag fra medlemmerne.

 

           Ingen forslag.

 

 

     8.   Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

 

           Den siddende bestyrelse, Lene, Judith, Julie og Charlotte fortsætterMerete trådte ud af 

          bestyrelsen og Maya, tidligere suppleant, blev valgt som bestyrelsesmedlem.

 

 

 

9. Valg af min. 1 suppleant.

 

Elisabeth og Sofie blev valg.

 

           

   10.   Valg af Kor 72 repræsentant.

 

            Lene fortsætter.

 

 

    11.  Valg af revisor.

           Freddy fortsætter

 

 

   12.   Eventuelt.

 

           Judith orienterede om muligheden for at forbedre vores hjemmeside. På nettet findes god       

           mulighed for hjælp hertil, og Judith spurgte, on der er nogen, der har tid og lyst til at sætte

           en sådan fornyelse i værk?

           

           Martin opfordrede til vedligeholdelse af det program, vi havde på Domus Vista. 

 

           Ole takkede på korets vegne bestyrelsen for det gode arbejde gennem året.

    

           Hermed var generalforsamlingen slut og Ole takkede for god ro og orden.

 

 

           Ref. C.Kamp

           26 sept. 2017

 
Efter generalforsamlingen 26. september 2016 er bestyrelsen:
Lene A., formand
Judith, kasserer
Charlotte
Julie
Merete
Maya, suppleant

Referat af ordinær generalforsamling i Claudius koret  28 september 2015 i Mariendalskirken.

 

 

  1. Valg af ordstyrer. Ole Hansen blev valgt til ordstyrer, og Ole konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt.

 

  1. Valg af referent.          .

            Charlotte Kamp refererede generalforsamlingen

 

  1. Formandens beretning.

Lene (formand) nævnte de aktiviteter, der har været i det forgangne år.

Liv stoppede af helbredsmæssige årsager som korleder, og Gustavo har tiltrådt hendes stilling. 

Vi starter altså den nye sæson med ny korleder samt heldigvis flere nye medlemmer. 

 

            Beretningen blev godkendt.

           

    

      4.   Fremlæggelse af revideret regnskab.

            Judith fremlagde regnskabet, som er revideret af Freddy (revisor). 

 

            Regnskabet blev  godkendt.

 

 

  1. Endelig fastsættelse af kontingent.

 

            Gældende kontingent fastholdes.

 

  1. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

 

            Ingen forslag.

 

 

  1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

 

            Ingen forslag.

 

 

      8.   Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

 

            Den siddende bestyrelse, Lene, Judith, Merete, Julie og Charlotte fortsætter. 

 

 

      9.   Valg af min. 1 suppleant.

 

            Maya fortsætter.

 

    10.   Valg af Kor 72 repræsentant.

 

             Lene fortsætter.

 

 

     11.  Valg af revisor.

    

            Freddy fortsætter

 

 

    12.   Eventuelt.

 

            Lene efterlyser nogle, der har forstand på IT, og som vil hjælpe med vores hjemmeside        

            samt Nem ID..

            Der blev spurgt til fremtidige koncerter på Glyptoteket, og bestyrelsen kunne oplyse, at det 

            ser noget vanskeligt ud, da Glyptoteket har omstruktureret. Bestyrelsen arbejder dog videre 

            med sagen.

            Ligeledes arbejdes der videre med at arrangere en ekstra forårskoncert.

     

            Hermed var generalforsamlingen slut og Ole takkede for god ro og orden.

 

 

            Ref. C.Kamp

            28 sept. 2015

 

 

 

 

            Formand                                                                                                         Ordstyrer

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

VEDTÆGTER FOR CLAUDIUS-KORET.
 
Navn, hjemsted, formål mm.
 § 1. Foreningens navn er Claudius-koret. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.
§ 2. Foreningens formål er:
*at sikre medlemmerne mulighed for at dyrke korsang
*at arbejde for forøgelse af korets sangmæssige formåen.
*at være udgangspunkt for socialt samvær mellem korets medlemmer.
 § 3.Koret kan samarbejde med et oplysningsforbund om lokaler, aflønning af dirigent, fastsættelse af kursusgebyr mm.
 
Tegningsregler mm.
 § 4.Foreningen tegnes af ethvert af bestyrelsens medlemmer. I økonomiske forhold tegnes den af kassereren og i dennes fravær af foreningens formand, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
 § 5.Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni
 
Medlemmer
§ 6.Medlemmer er alle, der har betalt kontingent for indeværende sæson.
§ 7.Ved optagelse i koret aflægges stemmeprøve for korets dirigent. Dirigenten har ansvaret for til stadighed at sikre korets musikalske niveau.
§ 8.Medlemmerne har pligt til at meddele fravær fra øvegange, der er fastsat af foreningen og er varslet i rimelig tid. Der kan fastsættes nærmere regler for mødepligtens administration.
§ 9.Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen i begyndelsen af regnskabsåret og betales ved sæsonens start. Eventuelle ændringer besluttes på generalforsamlingen, og differencen betales indenfor den efterfølgende måned.
 
Generalforsamling
 § 10. Øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes årligt på en normal mødeaften i anden halvdel af september. Varsling skal være på mindst 2 uger. Dagsorden, regnskab og evt. forslag til vedtægtsændringer, skal foreligge senest én uge før generalforsamlingen. Dagsordenen skal rumme minimum følgende punkter:
 * Valg af ordstyrer
*Valg af referent
* Formandens beretning
* Fremlæggelse af revideret regnskab
* Endelig fastsættelse af kontingent
* Indkomne forslag fra bestyrelsen
* Indkomne forslag fra medlemmerne
* Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer
* Valg af min. 1 suppleant
* Valg af Kor 72 repræsentant
* Valg af revisor
* Evt.
 § 11. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når det kan godtgøres at indkaldelse er sket korrekt. Der kan kun afgives stemme ved personligt frem­møde. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der tages beslutningsreferat, som efter mødet godkendes af ordstyrer og udsendes til korets medlemmer.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller minimum 20 pct af medlemmerne skriftligt og med indgivelse af dagsorden ønsker det. Indkaldelse skal ske med minimum 1 uges varsel, hvor den annonceres på en øvegang. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles emner, der fremgår af dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når det kan godtgøres, at den er korrekt indkaldt.
 
Bestyrelsen
 § 13. Bestyrelsen ansætter korets dirigent.
 § 14. Mellem generalforsamlingerne varetages foreningens arbejde af bestyrelsen. Bestyrelsen består af de valgte medlemmer samt af korets dirigent.
 § 15. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer og nodearkivar.
 § 16. Bestyrelsen er forpligtet til at holde foreningens øvrige medlemmer løbende orienteret om sit arbejde.
 
Opløsning
§ 17. Opløsning af foreningen kan besluttes af enten en ordinær eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Eventuelle økonomiske midler skal anvendes til humanitære formål efter generalforsamlingens afgørelse.
 
Vedtagelse
§ 18. Vedtægterne er vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling 18. maj 2009, og erstatter alle tidligere love og vedtægter.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite